Eoi!

Chicago & Aurora Railroad v. Thompson, 19 Ill. 578 (Illinois, April 1, 1858)

Times reported as typo: 0